Hlavní menu
Projekty a Partnerství Liberecký kraj
Inzerce
Nejsou žádné inzeráty.
Vyhledat text
Najdete nás i na Facebooku
najdete nás i na facebooku

Fotogalerie
Výstup na Ještěd - 4
Výstup na Ještěd
zobrazení: 96
známka: 0
 


Poèet zobrazených èlánkù: 6 (z celkem 6 nalezených)

Informace o asociaci

Sekretariát

Tajemník/tajemnice - výběrové řízení plánováno na 12/2017

Mgr. KvětaMorávková  - předsedkyně, manažerka projektů, poradenství pro NNO

Ing. Lidie Vajnerová - místopředsedkyně, partnerství a participace v projektech, ekonomika a účetnictví


Tel.:
488 040 212 - kancelář
Tel.: 481 024 457 - předsedkyně
Mobil: 777 171 876
E-mail: annolk@seznam.cz

кредит на покупку автомобиля
Celý text Informaèní e-mailVytisknout text

Informace o asociaci

Podmínky členství

Členství v ANNOLK

Členem ANNOLK mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem na území Libereckého kraje a územně definované organizační jednotky (pobočky) celostátních nestátních neziskových organizací, jimž byla zakládající (mateřskou) organizací svěřena úplná kompetence pro území Libereckého kraje. 
Celý text Informaèní e-mailVytisknout text

Informace o asociaci

Projekt Partnerství pro Liberecký kraj

Informace o asociaci

Informace o činnosti


Vznik a statut:
Krajská asociace nestátních neziskových organizací byla založena 18. května 2002 na Konferenci neziskových organizací v Liberci.
Asociace je právnickou osobou a sdružuje občanská sdružení (nově spolky), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a zařízení církví
– v současné době má 53 členů (k 29.2.2016), tj. 67 samostatných právních subjektů.

Předmětem činnosti ANNOLK je:
• vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru v oblastech, které určí sami členové prostřednictvím orgánů ANNOLK
• delegování zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin, výborů a komisí, pro něž to orgány ANNOLK budou povaľovat za vhodné
• zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi v oblastech, které si určí členové prostřednictvím orgánů ANNOLK
• příprava členů asociace na podmínky, které nastaly po vstupu ČR do Evropské unie a v období čerpání finanční zdrojů v rámci EU (poradenství, konzultace,
školení, semináře, právní, administrativní, účetní a organizační služby dle dohody)
• informování veřejnosti, veřejné správy, médií a podnikatelského sektoru o nestátních neziskových organizacích a neziskovém sektoru jako celku
• spolupráce s dalšími partnery v NS, zejména prostřednictvím celostátní ANNO ČR (které je ANNOLK zakládajícím členem), ale i s dalšími oborových a regionálními
střechami a sítěmi neziskového sektoru.
• organizace aktivit s cílem sociálního začleňování a zlepšení uplatnění subjektů i osob na trhu práce a v rozvoji diverzifikované občanské společnosti - pro členy i další
cílové spoluprácující skupiny - zejména v oblastech vzdělávání, rozvoje služeb, sociálního podnikání, sociálních služeb a péče o děti, seniory i sociálně ohrožené skupiny,
v komunitní sociální péči i dle specifik spolupráce s jednotlivými členy v různých oblastech produktů a služeb.


Provoz a vedení ANNOLK:

• pravidelné schůzky výboru se konají cca jednou za měsíc, jsou otevřené ostatním členům i nečlenům (hostům)
• Konference ANNOLK určuje další směr vývoje asociace - minimálně jednou za dva roky
• asociace je vedena osmi- až jedenáctičlenným výborem, v jehož čele je předsedkyně (Mgr. Květa Morávková) a místopředsedkyně (Ing Lidie Vajnerová)• členy výboru jsou dále Lenka Ackermannová, Marie Plischková, Veronika Borkovcová, Romana Lakomá, Martina Motshagen, MUDr. Zdeňka Rákosová,
Ing. Viktor Liška.
• administrativní chod asociace zajišťuje tajemník či tajemnice, administrátor ANNOLK (v současné době Z. Horová)

Akce na kterých se podílíme:

• spolupráce s Libereckým krajem na základě dlouhodobých či ročních "Dohod o spolupráci"
• připomínkování pravidel grantové politiky a strategických dokumentů Libereckého kraje
• tvorba a připomínkování strategických dokumentů rozvoje neziskového sektoru na různých úrovních
• akce "30 dní pro neziskový sektor", od roku 2009 vždy v únoru "Měsíc neziskového sektoru",
od roku 2011 nově "Týdny pro neziskový sektor" - vždy v únoru a březnu - společné výstavy, semináře, diskuse, prezentace, dny otevřených dveří, ...
• ples neziskových organizací
• webové stránky a FB profil o neziskovém sektoru v Libereckém kraji
• semináře, konference, kulaté stoly, workshopy, školení i setkávání po oborech i tématech, dle zájmu a potřeb členů a cílových skupin

• poskytujeme poradenskou činnost začínajícím neziskovým organizacím i těm, které se dostanou do obtížné situace

Proč se stát členem?

• získáte přehled o dění v neziskovém sektoru v našem kraji
• získáte kontakty na případné budoucí partnery a možnost výměny zkušeností
• budete mít příležitost ovlivňovat postavení neziskových organizací v Libereckém kraji
• dosáhnete na nové finanční zdroje a budete se moci lépe rozvíjet
• budete moci využít slev na vzdělávacích a informační akcích
• poradenství a servis v administrativních, legislativních i ekonomických otázkách a problémech

Proč hledáme další členy?

• čím více členů, tím silnější vyjednávací pozice
• každý nový člen přináší nový pohled na řešenou problematiku
• není nám lhostejný osud a pestrost fungování neziskového sektoru a chceme se pokusit o překonání jeho rozdrobenosti
a stabilizovat jeho možnosti vykonávat veřejně a vzájemně prospěšné aktivity a služby

Celý text Informaèní e-mailVytisknout text

Informace o asociaci

Kontakty

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE

U Nisy 6, Liberec 3
PSČ: 460 01

IČO: 70982252

Bankovní spojení:
ČSOB Liberec
č. ú.: 186589772/0300

Tel.:   488 040 212, 481 024 457
Mob. 777 171 876

E-mail: annolk@seznam.cz


Celý text Informaèní e-mailVytisknout text

Informace o asociaci

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Článek 1
Základní ustanovení 

(1) Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (dále jen „ANNOLK“) je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.
(2) ANNOLK je samostatnou právnickou osobou, jedná svým vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
(3) Sídlem ANNOLK je Liberec.
(4) Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje bude používat zkratku „ANNOLK“. ?????????


Článek 2
Účel a předmět činnosti ANNOLK

(1) Účelem založení a trvání ANNOLK je zejména, ale nejenom:
a) výměna informací a zkušeností mezi členy, zprostředkovávání podnětů pro činnost 
b) posilování vědomí společných cílů na základě společných hodnot a identity, snižování izolovanosti organizací
c) vytvoření platformy pro debaty a diskuse o věcech společného zájmu a pro utváření dočasných nebo trvalých účelových partnerství
d) vyjednávání a prezentace názorů a snah, které se týkají postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti a dále těch záležitostí, kde to členové uznají za vhodné
(2) Předmětem činnosti ANNOLK je:
a) Vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru v oblastech, které určí sami členové prostřednictvím orgánů ANNOLK.  
b) Delegování zástupců do orgánů, grémií, pracovních skupin, výborů a komisí, pro něž to orgány ANNOLK budou považovat za vhodné.
c) Zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi v oblastech, které si určí členové prostřednictvím orgánů ANNOLK.
d) Příprava členů asociace na podmínky, které nastanou po vstupu České republiky v Evropské unii.
e) Informování veřejnosti, veřejné správy, médií a podnikatelského sektoru o nestátních neziskových organizacích a neziskovém sektoru jako celku.
(3)  Předmětem činnosti ANNOLK jsou v přiměřeném rozsahu i další činnosti, jejichž cílem je zlepšovat postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti.


Článek 3
Členství v ANNOLK

(1) Členem ANNOLK mohou být nestátní neziskové organizace se sídlem na území Libereckého kraje a územně definované organizační jednotky (pobočky) celostátních nestátních neziskových organizací, jimž byla zakládající (mateřskou) organizací svěřena úplná kompetence pro území Libereckého kraje. 
(2)  Nestátní neziskovou organizací se pro účely těchto stanov míní
- občanské sdružení
- obecně prospěšná společnost, není-li jejím zakladatelem nebo spoluzakladatelem stát nebo orgán státní správy
- nadace nebo nadační fond, není-li jejím zakladatelem nebo spoluzakladatelem stát nebo orgán státní správy
- účelové zařízení církve
(3) Členem ANNOLK mohou být pouze právnické osoby, které deklarují veřejný prospěch své činnosti. Touto deklarací se rozumí platné stanovy anebo jiný podobný dokument.
(4) Členství v ANNOLK vzniká schválením členské přihlášky krajským výborem ANNOLK.
(5) Každý člen ANNOLK má právo stát se členem jakýchkoli jiných asociací a neformálních platforem.
(6) Členstvím v ANNOLK není omezena právní subjektivita, odpovědnost ani práva člena nabytá jinde.
(7) Členství v ANNOLK zaniká k poslednímu dni měsíce následujícího po datu, ke kterému bylo doručeno prohlášení člena o vystoupení z ANNOLK výboru ANNOLK. Dále členství zaniká ztrátou právní subjektivity člena, vyloučením člena nebo zánikem ANNOLK. Při zániku členství není nárok na navrácení členského příspěvku uhrazeného pro daný rok.
(8) Člen ANNOLK má právo:
a) podávat návrhy a podněty k orgánům ANNOLK,
b) navrhovat kandidáty do orgánů ANNOLK,
c) účastnit se voleb v rámci ANNOLK,
d) obdržet potvrzení o přijetí za člena od výboru ANNOLK,
e) podílet se na činnosti ANNOLK ,
f) být informován o činnosti ANNOLK,
g) vystoupit z asociace stanoveným způsobem.
(9) Člen je povinen:
a) dodržovat Stanovy ANNOLK,
b) podle svých možností a schopností se aktivně podílet na činnosti ANNOLK,
c) respektovat usnesení orgánů ANNOLK,
d) zaplatit členský příspěvek do 31. března běžného roku anebo do 30 dnů od přijetí za člena,
e) dodržovat přijatá pravidla vzájemných vztahů mezi členy a pravidla pro činnost ANNOLK.
(10) Orgány ANNOLK nemohou zavazovat své členy, pokud závazek dobrovolně nepřijmou.


Článek 4
Orgány ANNOLK

(1) Orgány krajského sdružení ANNOLK jsou:
a) krajská konference ANNOLK (dále jen: „konference“),
b) krajský výbor ANNOLK (dále jen: „výbor“),
c) předseda krajského výboru.

(2) Kandidovat do orgánů ANNOLK mohou pouze fyzické osoby, které jsou řádným členem členské organizace ANNOLK se souhlasem této členské organizace. Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta.


Článek 5
Krajská konference ANNOLK

(1) Krajská konference je nejvyšším orgánem ANNOLK.
(2) Konferenci svolává výbor ANNOLK nejméně jednou za rok, a vždy když o to písemně požádá  alespoň jedna třetina členů ANNOLK. Konferenci předsedá výbor.
(3) Řádným delegátem konference může být jeden zástupce z každé členské organizace ANNOLK.
(4) Konference
a) přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných delegátů,
b) konference schvaluje koncepci činnosti ANNOLK pro období dalšího roku,
c) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ANNOLK a jeho orgánů za uplynulé období, kterou předkládá výbor, 
d) stanoví počet členů výboru,
e) volí členy výboru ANNOLK na funkční období dvou let s možností opakované volby,
f) na návrh alespoň jedné třetiny všech členů rozhoduje o zrušení ANNOLK, o osobě likvidátora a o nakládání s likvidačním zůstatkem,
g) v případě existence celostátní všeoborové asociace nestátních neziskových organizací ČR volí zástupce do orgánů této asociace,
h) může ustanovit další orgány  či skupiny k dalším činnostem (např. revizní komise).


Článek 6
Krajský výbor ANNOLK

(1) Výbor má tyto pravomoci a odpovědnosti:

a) Je výkonným orgánem ANNOLK v období mezi konferencemi.
b) Je volen konferencí na období dvou let.
c) Vykonává usnesení konference.
d) Usiluje o spolupráci, výměnu informací a zkušeností s obdobnými asociacemi v jiných krajích ČR, s celostátní asociací a s obdobnými asociacemi v zahraničí.  
e) Je partnerem vůči orgánům veřejné správy v Libereckém kraji.
f) Má právo delegovat zástupce ANNOLK všude tam, kde bude ANNOLK přizvána, a dále do těch volených funkcí, pro něž je třeba zvolit zástupce dříve, než dojde ke konání nejbližší řádné konference ANNOLK. V posledním případě bude řádná volba zástupce předmětem jednání nejbližší konference ANNOLK.
g) Rozhoduje ve všech záležitostech, jež nejsou Stanovami ANNOLK anebo usnesením konference výslovně vyhrazeny jiným orgánům ANNOLK.
h) Schvaluje přihlášku uchazeče o členství v ANNOLK.
i) Rozhoduje o vyloučení člena ANNOLK za hrubé porušení Stanov ANNOLK.
j) Zřizuje oborové sekce ANNOLK.
k) Rozhoduje o dispozicích s majetkem ANNOLK, jehož hodnota je vyšší než 100.000 Kč.
l) V případě zrušení ANNOLK rozhoduje o použití likvidačního zůstatku ANNOLK a jmenuje likvidátora ANNOLK, jestliže tak při svém nejbližším jednání neučinila konference ANNOLK.

(2) Výbor pracuje podle těchto pravidel:

a) Volí si předsedu a místopředsedu na funkční období 2 let. Po uplynutí funkčního období je možné jejich opakované zvolení.
b) Je svoláván nejméně 4x ročně předsedou výboru.
c) Schvaluje svůj jednací řád.
d) Je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů,
e) Klesne-li počet členů výboru pod 60 % původně zvoleného počtu, musí být provedena doplňková volba.


Článek 7
Předseda ANNOLK a místopředseda ANNOLK

(1) Předseda a místopředseda jsou povinni hájit zájmy ANNOLK. Jednají za ANNOLK s regionálními partnery, zejména s orgány krajské samosprávy a organizacemi s krajskou působností
(2) Předseda
- je statutárním orgánem ANNOLK.
- řídí činnost ANNOLK mezi zasedáními výboru; při svém jednání je vázán usneseními konference a výboru ANNOLK, 
- pověřuje podle potřeby výkonem svých pravomocí místopředsedu nebo další členy výboru ANNOLK,
- připravuje podklady pro jednání výboru,
- řídí činnost sekretariátu, je-li zřízen.
(3) Uvolní-li se funkce předsedy nebo místopředsedy výboru, proběhne na nejbližším zasedání výboru nová volba na zbytek funkčního období výboru.


Článek 8
Oborové sekce ANNOLK

(1) Členové ANNOLK mohou podle potřeb navrhovat výboru zřízení oborové sekce.
(2) Ke zřízení oborové sekce je třeba shodné vůle alespoň 5 členů ANNOLK, kteří se stanou členy sekce.
(3) Členem sekce se po jejím vzniku stává každý člen, který působí v příslušném oboru a byl schválen členskou schůzí sekce za člena oborové sekce ANNOLK.
(4) Sekce si určuje vlastní orgány (např. výbor nebo předsedu) a pravidla činnosti; ty však nesmí být v rozporu se Stanovami ANNOLK.
(5) Sekce může svým jménem podávat návrhy a připomínky výboru nebo konferenci ANNOLK, které jsou povinny se jimi zabývat na svém nejbližším zasedání.
(6)  Sekce může ve spolupráci s výborem ANNOLK a na řádném legislativním základě plnit akreditační a podobné funkce vůči svým členům.


Článek 9
Hospodaření a majetek ANNOLK

(1) Finančními zdroji ANNOLK mohou být:
a) členské příspěvky,
b) příspěvky sponzorů,
c) příjmy z vlastní činnosti,
d) dotace státu, krajů, měst a obcí,
e) příjmy z grantů,
f) dary od fyzických a právnických osob,
g) úroky z vkladů,
h) příjmy z nájmů a ostatní příjmy.
(2) ANNOLK je oprávněna nabývat majetek bez omezení.
(3) ANNOLK ručí za své závazky svým vlastním majetkem.
(4) Členové ANNOLK neručí za závazky ANNOLK svým majetkem.
(5) Výši ročního příspěvku schvaluje konference.
(6) Konference ANNOLK na návrh výboru schvaluje rozpočet ANNOLK na nadcházející kalendářní rok.
(7) Výsledky činnosti a hospodaření ANNOLK jsou zveřejňovány ve Výroční zprávě ANNOLK za každý kalendářní rok, kterou schvaluje výbor nejpozději do 31. května následujícího roku.


Článek 10
Způsob zrušení ANNOLK a naložení s likvidačním zůstatkem

(1) Přijetím usnesení o zrušení ANNOLK přechází ANNOLK do likvidace, pokud celé jmění ANNOLK nepřechází na jeho právního nástupce. Od vstupu do likvidace se k názvu ANNOLK připojí označení „v likvidaci“.
(2) V případě, že ani po nejbližším jednání konference a poté výboru nebude jmenován likvidátor, stává se likvidátorem dosavadní předseda ANNOLK. Pokud není funkce předsedy ANNOLK obsazena, postupuje se při jmenování likvidátora podle platných obecně závazných předpisů o likvidaci.
(3) Likvidátor nahradí ve funkci dosavadní statutární orgán ANNOLK, který jmenováním likvidátora pozbývá svou dosavadní funkci.
(4) Likvidátor po uspokojení všech závazků ANNOLK naloží s likvidačním zůstatkem podle rozhodnutí výboru ANNOLK. Pokud výbor toto rozhodnutí nevydá ani do 30 dnů po výzvě likvidátora, rozdělí likvidátor likvidační zůstatek rovným dílem mezi členy ANNOLK, jejichž členství trvalo ke dni rozhodnutí o zrušení ANNOLK.
(5) ANNOLK zanikne po ukončení likvidace výmazem z registrace. Návrh na výmaz podává likvidátor ANNOLK na základě dokladů o provedené likvidaci, které předkládá podle obecně závazných právních předpisů o likvidaci.


Článek 11
Vztah ANNOLK k celostátní asociaci

(1)  Jestliže bude založena celostátní všeoborová asociace nestátních neziskových organizací České republiky, stane se ANNOLK členem této asociace, nestanoví-li krajská konference jinak.
(2) Stane-li se ANNOLK členem celostátní všeoborové asociace nestátních neziskových organizací, pozbývají platnosti ty části těchto stanov, které budou v rozporu se stanovami celostátní asociace.


Článek 12
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Výše ročního příspěvku pro rok 2002 je min. 500,- Kč..
(2) ANNOLK nabývá právní způsobilosti zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u okresního úřadu v Liberci.
(3) Tyto stanovy mohou být změněny usnesením konference ANNOLK. 
(4) Tyto stanovy schválili všichni zakladatelé ANNOLK podpisem zápisu o založení ANNOLK.
(5) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem založení ANNOLK.

 

????????? ??????
Celý text Informaèní e-mailVytisknout text

 

 
Termíny jednání výboru ANNOLK


6.4.2022 od 15,30 hod. v KVK
4.5.2022 od 14 hod. v KVK
8.6.2022 od 14 hod. v KVK
7.9.2022 od 14 hod. v KVK

Není-li uvedeno jinak,
vždy v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Hosté jsou vítáni.

Týdny pro neziskový sektor
Podrobný program najdete na www.tynes.cz a na Fb

Krajské TÝNES 2022
termín: 3.2.2022 - 3.3.2022
společná výstava, diskuse, ace pro veřejnost, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, přednášky ... Kde: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Výstava "Společně pomáhat je radost"
Partneři: Liberecký kraj, Regionální dobrovolnické centrum ADRA, KVKLi

Další témata: spolupráce a podpora místních komunit, sdílená ekonomika a služby, sociální podnikání a inovace šetrné ke zdrojům i prostředí, kvantování a práce s dary a energiemi v novém paradigmatu ...

Chcete-li s námi pořádat akci v rámci TÝNES 2022, napište nám na: annolk@seznam.cz
Zajímavé akce v regionu
26.3.-30.4.2022
Ukliďme svět / Ukliďme Česko
více na www.uklidmesvet.cz
(Informace)


22.-23.4.2022
Den Země
více na www.denzeme.cz (Informace)

1.5.2022
Pouť na Krásné (Pěnčín u Jablonce n.N.)
více na www.pencin-zittau.eu/kitteluv-dum (Informace)

Další akce a nabídka
5.-6.5.2022 Setkání Platformy pro rozvoj NNO 2021+" - Středočeský kraj - info na https://spiralis-os.cz/projekty/220-platforma-rozvoje-nno-aneb-hrajeme-podle-pravidel

3.-4.6.2022 Česká Květnice - Planta Naturalis, Markvartice u Sobotky - info na www.plantanaturalis.com

© 2006 ANNOLK
Web je postaven na enginu
phpRS.

[CNW:Counter] návštìv