Místní Agenda 21 a Zdravé město, Zdravý Kraj

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Místní Agenda 21, Vydáno dne: 07. 10. 2015

 

MA21 zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. Jedině taková veřejná správa může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obce či regionu. A právě MA21 je procesem, jehož je udržitelný rozvoj základním cílem. Nezbytnou součástí fungující MA21 jsou:

 

Liberecký kraj se v roce 2011 stal členem Národní sítě Zdravých měst České republiky (dále jen NSZM), zájmového sdružení právnických osob. NSZM je certifikována ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) jako realizační platforma Projektu Zdravé město/Zdravý kraj WHO v České republice.
Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA 21) je strategický a akční plán rozvoje obce či regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe.

To znamená: strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností.
Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy.

Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území.
(O strategickém plánování obecně se dočtete v samostatné sekci)

Co je místní Agenda 21

MA 21 je proces, který prostřednictvím
- zkvalitňování správy věcí veřejných
- strategického plánování (řízení)
- zapojování veřejnosti a
- využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji
zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech

MA 21 Hledá řešení ve spolupráci se všemi z místního společenství, takže odráží také jejich potřeby.
Zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života a v delším časovém horizontu.
Propojuje probíhající aktivity.
Zapojuje veřejnost do plánování i do realizace plánů.

MA 21 by se tedy měla stát běžným nástrojem fungování veřejné správy. A měla by vést k otevřené spolupráci celého místního i širšího společenství.

 

Další informace k této problematice najdete např zde:
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1923253
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_Agenda_21
http://www.zdravamesta.cz/index.shtml

 

Podoba projektu Zdravý Liberecký kraj je vytvářena za partnerské spolupráce jak samosprávy kraje a jejích resortů, ale od začátku také měst a obcí, nevládních organizací  i podnikatelů. Projekt má průřezový charakter, je primárně zacílen na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (tzv. místní Agenda 21). Projekt není spojován pouze s představou fyzicky zdravého jedince, nýbrž zapadá do kontextu úsilí o zdravé životní prostředí, zdravé podmínky pro podnikání a ekonomické prosperity, vysokou kvalitu života. Jeho cílem je vytvoření uceleného systému směřujícího k rovnovážnému rozvoji sociálního, ekonomického i environmentálního pilíře  společnosti. Tento Projekt je realizován za metodického vedení NSZM.

Národní síť Zdravých měst:

http://www.nszm.cz/index.shtml

V Libereckém kraji jsou k 31.12.2013 členy tohoto sdružení:

Liberecký kraj
Česká Lípa
Jilemnice
Křižany
Liberec
Lomnice na d Popelkou
Turnov
Mikroregion Podralsko

Informace o aktivitách projektu najdete na http://zdravykraj.kraj-lbc.cz/projekt-zdravy-liberecky-kraj